Poster Session II (08:00-18:00,Saturday, Oct.14, 2017)
编号 递交人 作者 题目
Bio-Techne Award for Excellent Conference Poster, 现场评选时间: Oct.14, 12:30-14:00
BT01 牟连伟 Lianwei Mu,Boya Gu,Li Zhao Aerobic Exercise Modulates Mitochondrial Permeability Transition Pore in APP/PS1 Transgenic Mice
BT02 祁鲁 Lu Qi,Chengcheng Huang, Xiaohua Wu, Yeqi Tao, Jingjing Yan, Tianyong Shi, Cheng Cao, Lu Han, Mengsheng Qiu, Qiufu Ma, Zijing Liu, and Yang Liu Hierarchical specification of pruriceptors by Runt-domain transcription factor Runx1
BT03 高方 Fang Gao, Yu-Fei Zhang, Zheng-Ping Zhang, Luo-An Fu, Xiu-Li Cao, Yi-Zhe Zhang, Chen-Jun Guo, Xian-Chun Yan, Qin-Chuan Yang, Yi-Yang Hu, Xiang-Hui Zhao, Ya-Zhou Wang, Sheng-Xi Wu, Gong Ju, Min-Hua Zheng, and Hua Han miR-342-5p Regulates Neural Stem Cell Proliferation and Differentiation Downstream to Notch Signaling in Mice
BT04 庄柳静 Liu-Jing Zhuang, Ming-Hong Ma, Ping Wang Respiration-locked rhythm modulates gamma oscillations in orbitofrontal cortex
BT05 刘怀存 刘怀存,苏东强,胡芳,胡启国,张卫光,王韵,王君 背根神经节中的Nogo-A蛋白通过调控TRPV1参与炎症痛觉敏化
BT06 韩鹏 Han Peng, Lv Yuanyuan, Zhao Li Aerobic Exercise Attenuates Tau Hyperphosphorylation by Regulating the Activity of GSK3B in Mouse Models of Alzheimer’s Disease
BT07 胡志文 Zhiwen Hu, Rui Qin, Shuai Cao, Tianjie LYU,Cai Qi, Weiguang Zhang, Yun Wang Deficiency in the epigenetic factor CDYL disrupts neuronal migration and increases susceptibility to epilepsy
BT08 冯斌 Bin Feng Nicotine inhibits rapamycin-induced hyperalgesia in naïve micevia activating mTORC1/S6K/IRS-1-related feedback inhibition loop
BT09 冯鸽 Ge Feng, Yong Ping Causal relationship between Aβ42-induced courtship memory deficits and down-regulation of Kv4 channel in drosophila AD model
BT10 蔡冬琴 Dongqin Cai, Rongrong Han,Miaomiao Liu, Fenghua Xie, Ling You, Yi Zheng, Limin Zhao, Jun Yao, Yiwei Wang, Yin Yue,Christoph E. Schreiner, Kexin Yuan A Critical Role of Inhibition in Temporal Processing Maturation in the Primary Auditory Cortex
BT11 阳洁 Jie Yang,Zuping Zhang, David J.Hellerstein Predicting Placebo Response in Persistent Depression Using Resting-State Functional Connectivity
BT12 王培娜 Peina Wang , Qiong Wu , Wenyue Wu , Haiyan Li , Yuetong Guo, Peng Yu, Guofen Gao, Zhenhua Shi, Baolu Zhao, Yan-Zhong Chang Mitochondrial Ferritin Deletion Worsens β-Amyloid-Induced Neurotoxicity in mice
BT13 孟佳圆 Jiayuan Meng, Minpeng Xu*, Xingwei An, Xin Zhao, Feng He, Lixin Zhang, Dong Ming Coding framework of predictive timing in the brain
BT14 张昌梅 Chang-mei Zhang, Xu-fei Du, Rong-wei Zhang, Wen-jie Du, Jiu-lin Du Role of synchronized neuronal activities in the brain-wide axonal tiling of LC noradrenergic neurons
BT15 陶璨 Can Tao, Guangwei Zhang, Chang Zhou, Lijuan Wang, Sumei Yan, Huizhong W. Tao, Li I. Zhang, Yi Zhou, Ying Xiong Diversity of Excitation-Inhibition Mismatch Underlies Local Functional Heterogeneity in Rat Auditory Cortex
BT16 郭艳艳 Yan-yan Guo,Le Yang,Yu-jiao Li,ming-gao Zhao,Yu-mei Wu Systemic Inflammation Induces Anxiety Disorder through CXCL12/CXCR4 Pathway
BT17 吴延娇 Yan-Jiao Wu, Wei-Guang Li,Hui-Ran Fan, Qin Wang, Qi Wang, Tian-Le Xu Enhanced GABA reuptake drives fear renewal via repressing GABAB receptor signaling in lateral amygdala
BT18 尹湘莎 王菲,陆杰,尹湘莎,王韵 蛋白激酶 D1 参与大鼠社交行为调控机制研究
BT19 刘亭亭 Ting-Ting Liu, Xu-Fei Du, Jiu-Lin Du Local Calcium Activity Regulates Pathfinding of Brain Endothelial Tip Cells
BT20 汪玙璠 Yu-Fan Wang, Zheng-Fei Jiao, Chun-Feng Shang, Zhe Yang,  Lin Fu, Jiu-Lin Du Mapping whole-brain functional connectome through simultaneous imaging and manipulation of neuronal activities of behaving larval zebrafish
BT21 寿小婧 Xiao-Jing Shou, Fan-Chao Meng, Tian-Jia Song, Xin-Jie Xu, Ran Huo, Ying Liu, Xiang-Zhu Zeng, Hui-Shu Yuan, Yan Xing, Mei-Xiang Jia, Ji-Shui Zhang, Song-Ping Han, Rong Zhang, Ji-Sheng Han Machine Learning Based Functional Connectivity Classification of Autistic Children and Distinct Social Interaction Subtypes
P200 Zhiling Li Zhi-Ling LI, Marlene-M HAO, Werend BOESMANS, Pieter VANDRN BERGHE Analysis of enteric neuronal circuitry in the mouse colon using live calcium imaging
P201 Matthew Topping Topping MP, Albert JT Using mechanotoxic insecticides to probe sexually dimorphic auditory transduction and amplification in mosquitoes
P203 李恺 Kai Li, Koun Onodera, Risa Nishimura, Akira Murakami, Tadashi Uemura and Tadao Usui Elucidation of neural circuit mechanism integrating noxious
P204 唐珑 Long Tang, Toshimitsu Takahashi, Shigeru Kitazawa, Tamami Shimada, Masayuki Komachi, Noriko Imanishi, Yuji Nishiyama, Takashi Iida, and Yukio Otsu A map of time in the precuneus revealed by speech stimuli
P205 Kelvin Hui Kelvin Hui, Noriko Takashima, Hiroshi Matsukawa, Akiko Watanabe, Per Nilsson, Ryo Endo, Takaomi Saido, Shigeyoshi Itohara, Takeo Yoshikawa, Motomasa Tanaka Impairment of autophagic signaling in murine forebrain disrupts GABAA receptor trafficking leading to excitatory-inhibitory imbalance and ASD-like behaviours
P206 Mojtaba Golpich Mojtaba Golpich, Elham Amini, Zahurin Mohamed, Raymond Azman Ali, Norlinah Mohamed Ibrahim, Abolhassan Ahmadiani Reprogramming in Inflammatory Response to Neuronal Damage Induced by the Brain LPS Preconditioning: Possible Implications in Rat Model of Parkinson’s Disease
其他Posters
P207 季公俊 Gong-Jun JI,Ting-Ting LIU, Ying LI, Xingui CHEN,Yanghua TIAN, Xianwen Chend, Panpan HU,Kai WANG Altered resting-state functional connectivity of the cortico-basal ganglia-thalamo-cortical network in Parkinson’s disease: a meta-analysis with cross-validation
P208 余功臣 Gongchen Yu,Pengyu Bao,Qingyang Tian,Mingpo Yang,Michael Christopher Dorris Dissociable effects of superior colliculus imbalance on microsaccade direction and frequency
P209 高凌云 Ling-Yun GAO, Chao ZHENG, Meng-Ya WANG The technique of patch-clamp recording on acutely isolated spinal anterior horn neurons
P210 黄河 He Huang, Yanling Zhao, Xueyuan Liu, Huimin Ren Molecular mechanism underlying muscle fatigability: the involvement of CAIII which modulated by CaMKII-PGC-1a pathway
P211 初春平 Fang-Ling Xuan, Ke-Ming Zhang, Bing-Xue Li, Li-Na Cui,De-Lai Qiu,Chun-Ping Chu Role of NMDARs during the sensory stimulation-evoked field potential responses in mouse cerebellar cortical molecular layer
P212 戴跃 Yue Dai,Yi Cheng Motoneuron Output Regulated by Ionic Channels: A Modelling Study of Motoneuron Frequency-Current Relationships during Fictive Locomotion
P213 陈珂 Ke Chen,Yi Cheng,Nan Song,Xing Ge,Yue Dai Effects of three weeks of-treadmill training on the electrophysiological properties of spinal interneuron in the mice
P214 李斌 Bin LI,Xiao-Yang ZHANG,Ai-Hong YANG,Xiao-Chun PENG,Zhang-Peng CHEN,Jia-Yuan ZHOU,Ying-Shing CHAN,Jian-Jun WANG 1,Jing-Ning ZHU Histamine increases neuronal excitability and sensitivity of the lateral vestibular nucleus and promotes motor behaviors via HCN channel coupled to H2 receptor
P215 程艺 Yi Cheng, Ren-Kai Ge, Yue Dai The mechanisms underlying the cholinergic modulation of 5-HT neurons in the brainstem of ePet-EYFP mice
P216 葛仁锴 Renkai GE, Yi CHENG, Shengkui YANG, Ke CHEN, Nan SONG, Xing GE, Yue DAI Electrophysiological and NMDA modulatory properties of neurons in the mesencephalic locomotor region of ePet-EYFP neonatal mice
P217 陈张朋 Zhang-Peng CHEN, Xiao-Yang ZHANG, Shi-Yu PENG, Yan-Bo WANG, Yang-Xun ZHANG, Jian-Jun WANG, Jing-Ning ZHU Histamine H1 receptor in the medial vestibular nucleus contributes to vestibular compensation
P218 方媛 Yuan FANG,Yun WANG1,Meng-Ya WANG Analyses of related factors with mandibular movement in abnormal temporomandibular joint vibration
P219 李晨阳 Chenyang Li, Yuhui Li, He Cui Response Variability in Dorsal Parietal Area5 during Reaching Arm Movement
P220 孙洪吉 Hong-Ji SUN,Xuan MA, Peng ZHANG,Yi-Ran LANG, Jin-Xu MA, Jun DAI, Jin ZHOU,Chang-Yong WANG A Study Exploring the Neuronal Activity in Primary Motor Cortex and Posterior Parietal Cortex when Monkey Performing a Target Pursuing and Grasping Task
P221 张鹏 Peng ZHANG,Jun DAI, Xuan MA,Hong-Ji SUN, Jin-Xu MA, Yi-Ran LANG, Jin ZHOU,Chang-Yong WANG Comparison of spike sorting and unsorting for intracortical brain–machine interface performance using support vector machine decoder
P222 马军 Jun Ma, Zifang Zhao, You Wan Visualizing laser-induced noceciption in pain related areas
P223 关水 Shui Guan, Chao Xu, Chang-Kai Sun Electroconductive Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/ Carboxymethyl Chitosan Hydrogels for Neural Tissue Engineering
P224 俞仲望 Han Dunxin, Yu Zhongwang, Liu Weili, Yin Dou, PuYingyan, Feng Jifeng, Yuan Yimin, Huang Aijun, He Cheng ,Cao Li. Plasma Hemopexin ameliorates murine spinal cord injury through switching microglia from M1 to M2 state
P225 李政灏 Yanqing Shi,Qi Shao,Zhenghao Li, Ginez A Gonzalez,Fengfeng Lu,Dan Wang,Yingyan Pu, Aijun Huang,Chao Zhao,Cheng He,Li Cao Myt1L promotes the differentiation of oligodendrocyte precursor cells and accelerates remyelination in multiple sclerosis models
P226 高欢 Huan GAO,Fang ZHANG,Wen-xi Ding,Shao-min ZHANG,Ke-Di Xu Cortical Stimulation Concurrent with Upper Extremities Rehabilitative Training for Stroke Recovery
P227 张新化 Xinhua Zhang, Naijuan Xu, Wei Shi, Chuanjun Huang, Jian Chen, Guohua Jin hUC-MSCs encapsulated in a functionalized self-assembling peptide hydrogel RADA16-IKVAV for brain tissue engineering
P228 李戈 Ge Li, Jia-Hui Sun, Yuan-Shan Zeng Transplantation of NT-3 delivery acellular optic nerve scaffold to improve motor function in transected rat spinal cord
P229 徐枝芳 Zhi-Fang Xu,Bao-Hu Liu, Qiu-Mei Zhu, Kun Yu, Yi Guo, Ze-Lin Chen Acupuncture alleviates traumatic brain injury-induced conscious disturbance via the inflammatory modulation of ascending reticular activating system
P230 孙鑫 Ke XIANG, Ang LI, Cai-Xia QIN, Kwok-Fai So, Yi REN, Xin SUN Adiponectin signaling suppresses myelin lipid accumulation and ameliorates macrophage recruitment after spinal cord injury
P231 陈敏 Min CHEN, Rongchen HUANG, Bing HU In vivo imaging of calcium dynamics reveals the effect of activity in axonal regeneration of Mauthner cell
P232 黄蓉晨 Rong-Chen Huang, Min Chen, Lei-Qing Yang, Wu Yin, Bing Hu microRNA-133b regulates zebrafish axon regeneration of Mauthner-cell at a single cell level through targeting tppp3
P233 段润山 Run-Shan Duan, Gang-Bin Tang, Hong-Zhen Du, Yi-Wen Hu, Pei-Pei Liu, Ya-Jie Xu, Yu-Qiang Zeng, Shuang-Feng Zhang,Rui-Ying Wang, Zhao-Qian Teng, Chang-Mei Liu Polycomb protein family member CBX7 Regulates Axon Growth and Regeneration
P234 张清华 Qinghua Zhang, Qiaoyun Shi, Lei Shi Neuroprotective effect of neuroserpin in neurons challenged with oxygen-glucose deprivation and endoplasmic reticulum stress
P235 施炜 Wei Shi, Chuan-Jun Huang, Xi-De Xu,Yi-Nan Chen, Qian-Qian Liu, Jian Chen Transplantation of RADA16-BDNF peptide scaffold with human umbilical cord mesenchymal stem cells forced with CXCR4 and activated astrocytes for repair of traumatic brain injury
P236 何留民 Yu-Yuan Zhao,Rong Zhu,Seeram Ramakrishna,Liu-Min He Regulation of the differentiation of neural stem cells by biophysical and biochemical signals of nanomaterials
P237 赵兴楠 赵兴楠,周延召,朱玲玲, 范 明 高原低氧暴露加重LPS引起的炎症反应并促进高原脑水肿的发生
P238 术蓉 Rong Zhu , Han Shao , Tingting Li , Li Song , Seeram Ramakrishna , Yiwen Ruan , Liumin He Carbon nanotube LbL-assembled multilayer nanocomposites for neural applications
P239 胡薇薇 Liao Rujia, Chen Youchao, Hu Weiwei, Chen Zhong Histamine H1 receptors in neural stem cells are required for the neuroprotection conferred by H3 receptor antagonism through promoting neurogenesis following traumatic brain injury
P240 杨伯宁 Boning YANG, Guohe TAN, Zhongxin GUO, Xuechao JING, Ling LAN, Jiangu GONG, Huijuan SHU, Fang LI Antioxidants decrease the neurotoxicity of manganese exposure in mice model
P241 张日辉 Ri-hui ZHANG, cheng GUO The effect of Aerobic exercise on AD mice’ s hippocampal neuronal apoptosis, acetylcholine enzyme and epidermal growth factor
P242 韩莹 韩莹,黄欣,赵名,成祥,赵彤,范明,朱玲玲 CHL1基因敲除提高小鼠低氧适应能力及存活时间
P243 贺育青 Yu-Qing HE, Juan LIU,Quan-Rui MA,Yu SHAO,Chen LI The construction of hippocampal neural stem cell system interfered by NR1 RNAi gene
P244 张臻 Zhen Zhang,Wenli Chen,Tao Lv,QiangMeng, Rong Mei, Shan Li,Da Liu,Wenjiao Huang Schisandra chinensis extracts enhances myelin repair in a cuprizone model of demyelinating injury
P245 曾湘 Xiang Zeng,Yuanshan Zeng, Jichao Ye, Qingshuai Wei, Junhua Rao Establishing A Precise Non-Human Primate Spinal Cord Hemisection Injury Model: Devising A Replicable Platform to Study Tissue Engineering Based Therapy
P246 谭丹丹 Dan-Dan Tan, Jin-Kun Wen, Li-Xia Li, Meng-Jie Pan, Chang-Hui Qian, Jia-Song Guo RhoA/ROCK signal pathway modulates neuronal neurite outgrowth through regulating the severing of microtubules
P247 董雯雯 Wenwen Dong, Bingxuan Li, Yingfu Sun, Dawei Guan, Rui Zhao Dynamic and cell-type specific Expression of Nrf2 after Traumatic Brain Injury in mice
P248 李炳譞 Bingxuan Li, Wenwen Dong, Hao Cheng, Yingfu Sun, Shuai Wang Jingwei Chen, Zhenfei Jiang, Jingqi Fu, Jingbo Pi, Dawei Guan, Rui Zhao Ablation of Nrf2 exacerbated the activation and proliferation of astrocytes in ipsilateral cortex and hippocampus after Traumatic brain injury in mice
P249 朱肖琪 朱肖琪,黄明,程根,张瑛,王韵 辣椒素通过下调NMDA受体的表达保护脑缺血对神经的损伤
P250 从猛 Meng Cong,Qianru He, Shu Yu, Fei Ding Differential gene expression in primary cultured sensory and motor fibroblasts.
P251 黄振晖 Zhenhui Huang , Yarong Gao, Yuhui Sun, Yasushi Shimoda , Kazutada Watanabe , Yaobo Liu Neural Recognition Molecule NB-3 Signaling Mediates the Cross-talk between Post-traumatic Spinal Axons and Scar-forming Cells
P252 孙华林 Hua-lin Sun, Qingqing Fang, Jia-ying Qiu, Lai Xu, Ling-bin Wang, Fei Ding PQQ relieves muscle atrophy induced by denervation via inhibiting ROS
P253 任瑞华 Jian Zheng, Rui-Hua Ren, Xuan Sun, Qiu-Hui-Hong Yu, Fei Luo, Chao-Lin Ma1, Bao-Ming Li Volunteer running enhances oligodendrocyte regeneration and myelin repair after cuprizone-induced demyelination
P254 魏建设 Meng-Meng Wang , Cong-Conng Li, Wein-Jin Xia, Meng-Ying Zhang, Yan Shi, Zhi-Quan Zhao , Jian-She Wei Depressive-like phenotype is ameliorated by optical stimulation in V70M beta-synuclein mouse model of Parkinson’s disease
P255 孙臣友 Ming-qi Xie, Zhi-chi Chen, Tongtong Wang, Chen-you Sun New-born dopaminergic neurons are associated with the migration and differentiation of SVZ-derived neural progenitors in a 6-OHDA-injected mouse model
P256 郭晨佳 Chen-jia GUO, Liang LI Aβ Inhibits Glutathione Synthesis in a p62-Dependent Manner
P257 曹丹丹 曹丹丹,李良 The Epigenetic Mechanism of SAM on Improving the BDNF Expression Inhibited by Aβ
P258 周燕 Yan Zhou,Jianuo Liu,Huangui Xiong HIV-1 Glycoprotein 120 Enhancement of N-Methyl-D-Aspartate NMDA Receptor-Mediated Excitatory Postsynaptic Currents: Implications for HIV-1-Associated Neural Injury
P259 孟博 Bo Meng, Hao Dong, Linyu Zhang, Youwen Si, Bing Mei miR-125b Contributes to cerebral vessels dysfunction in a Presenilin1/2 DKO Dementia Model Mice via VEGF
P260 司友文 Youwen Si, Jing Chen,Bing Mei, Bo Meng Sleep Disorders in a dementia Presenilin1/2 double knockout model Mice
P261 程柯 Ke Cheng, Yan Zeng, Qiong Zhu, Zhi-wei Zhang, Gui-rong Cheng, Dan Liu Calsyntenin-1 Implicates in Dendritic Spine Abnormalities in Fragile X Syndrome Mouse Model by Modulating Dendritic ICAM5 Redistribution
P262 柳威力 Weili Liu,Mei Zhu, Zhongwang Yu, Dou Yin, Fengfeng Lu, Yingyan Pu, Chao Zhao, Cheng He, Li Cao Therapeutic effects of diosgenin in experimental autoimmune encephalomyelitis
P263 李良 Xiao-Wen Zhang, Chen Fang, Guo-Wen Min, Jing Cui, Liang Li Roles of miRNAs in cognitive impairment induced by chronic cerebral hypoperfusion
P264 侯金星 Jinxing Hou; Guiquan Chen Minocycline reduces neuroinflammation but does not ameliorate neuron loss in a mouse model of neurodegeneration
P265 刘婷婷 Tingting Liu; Guiquan Chen Increased adult neurogenesis associated with reactive astrocytosis occurs prior to neuron loss in a mouse model of neurodegenerative disease
P266 晁凤蕾 Fenglei Chao,Lin Jiang,Yi Zhang,Chunni Zhou,Lei Zhang,Yanqing Zhu, Jing Ma,Yong Tang Treadmill running exercise protects the neurons in the hippocampus of mid-aged APP/PS1 transgenic mice
P267 曹越 Yue CAO, Meng-Ming HU, Ting WANG, Fang ZHAO, Yu BAI, Jun ZHANG, Mei-Na WU, Jin-Shun QI DA5, A Novel GLP-1/GIP Dual Agonist, Improves Cognitive Behavior and Synaptic Plasticity in APP/PS1 Transgenic Mice
P268 金清华 Ling CHEN, Wei-Yao WANG, Xue-Ling YUE, De-Lai QIU, Qing-Hua JIN NOS inhibition in the dendate gyrus improves the impairment of spatial learning and memory in AD model rats
P269 刘丹 Dan Liu,Yan Zeng,Gui-rong Cheng,Lang Xu1,Ming OuYang,Qing-ming Wu The Hubei Aging Study: a Cohort among Community-dwelling Seniors to Identify Risk Factors and Early Markers of Alzheimer’s Disease
P270 刘蓉 Rong Liu,Xiaolong Feng, James Gilbert, Yuda Huo, Ji Zeng, Yangping Shengtu, Xiulian Wang, Guan Wang, Zhenyu Liuyang, Xiaochuan Wang, Hengye Man, Jianzhi Wang CIP2A induces AD-like tauopathy and synaptic degeneration
P271 胡梦明 Mengming Hu, Jun Zhang, Junting Yang, Yue Cao, Jinshun Qi A novel anti-Aβ scFv reduces Aβ plaques and inflammatory cytokines in the brain of APP/PS1 transgenic mice
P272 Sidra Tabassum Sidra Tabassum, Afzal Ali Misrani, Li Yang, Cheng Long Sleep deprivation: a major risk factor for early progression of Alzheimer’s disease
P273 杨俊婷 Jun-Ting Yang, Hong-Yan Cai, Meng-Ming Hu,Zhao-Jun Wang, Jun Zhang, Mei-Na Wu, Jin-Shun Qi Sex Dimorphism Profile of Alzheimer’s Disease-Type Pathologies in an APP/PS1/Tau mouse model
P274 何勇 Yong He, Suyue Pan, Miaojing Xu, Rongni He, Wei Huang, Pingping Song, Jianou Huang, Han-Ting Zhang, Yafang Hu AAV9-mediated Cdk5 inhibitory peptide (CIP) reverses pathological changes and behavioral deficits in the Alzheimer’s disease model mice
P275 周欢 Huan Zhou, Yin Guo, Xing Li, Zheng-yu Liuyang, Yang-ping Shengtu, Xiao-peng Jing, Jia-wei Liang, Xin-wen Zhou, Xiao-chuan Wang, Jian-zhi Wang, Ji Zeng,Rong Liu Long-term Helicobacter pylori infection does not induce tauopathy and memory impairment in SD rats
P276 王雅君 Ya-Jun WANG, Jun Ma,Xiaoxiao He, Zixuan He, Xiao-Juan Zhu The preliminary studies on the machnism of DIP2A in mice
P277 马晶 Jing Ma, Yuan Gao, Lin Jiang, Feng-lei Chao, Wei Huang, Chun-ni Zhou, Wei Tang, Lei Zhang, Chun-xia Huang, Yi Zhang, Yan-min Luo, Qian Xiao, Hua-rong Yu, Yong Tang The neuroprotective effects of fluoxetine on the neurons and synapses in the hippocampus of the middle-aged APP/PS1 mice
P278 刘峰 Feng LIU, Ying XU, Jia ZHANG, Zongqin XIANG, Di XU, Kwok-Fai SO Lycium barbarum polysaccharides protect retinal visual pathway during photoreceptors degeneration
P279 王勇 Yan-Yan WANG,Yong WANG,Jun-Lua LIU,Xiao-Min WANG Effects of electroacupuncture on motor behavior and subthalamic nucleus of 6-hydroxydopamine unilateral lesioned rats
P280 李宁 Ning LI,Jun-Li ZHEN,Yan-Jing QIAN,Yan ZHENG, Xiao-Min WANG Synaptic plasticity on different stages of processes of Alzheimer disease
P281 崔润泽 Run-Ze CUI, Lu WANG, Sheng-Nan QIAO, Shi-Jun WENG, Xiong-Li YANG, Yong-Mei ZHONG Changes in morphological and physiological properties of retinal ganglion cells in STZ-induced diabetic mice
P282 金明月 Mingyue Jin, Shiori Toba, Sakiko Matsumoto, Shinji Hirotsune Alpha-synuclein has a unique function in axonal transport
P283 鲍义琴 Yi-qin BAO, Ying XU Protection of retinal ganglion cells by Methyl 3,4-Dihydroxybenzoate(MDHB) in a mouse model of acute ocular hypertension
P284 韩玲娜 Ling-Na HAN1, Jian LIU2*, Cui-Ying ZHANG1, Li YUAN1 5-HT7 receptors in the lateral habenular nucleus regulate anxiety-like behaviors in experimental Parkinson’s disease
P285 马希珍 Xizhen Ma, Jun Wang, Xiaofei Zhao, Yongjun Mao, Junxia Xie Iron accumulation occurs earlier than α-synuclein upregulation in sbustantia nigra of rotenone-induced mice
P286 薛波 Bo Xue, Jun Wang, Junxia Xie Alpha-synuclein causes iron to accumulate in substantia nigra as a ferrireductase
P287 薛宝 Bao Xue, Limin Shi, Junxia Xie Ghrelin reduces A-type potassium channels in nigral dopaminergic neurons via PKC but not PKA pathway
P288 姚璐 Lu YAO, Yi-Na SUN, Yong Wang, Li Zhang, Xue-Cheng DU, Jian LIU Specificity Protein 1 regulates Monoamine oxidase B activity in MPTP/MPP+ Parkinson’s disease models
P289 王欣鹤 Wang X.H. , Li J.Y. Depressive-like phenotype induced by age-dependent α-synuclein accumulation and aggregation in a α-synuclein transgenic mice
P290 郭建君 Jian-Jun Guo, Guo-Xian Tao, Dong-Yan Song, Si-Chen Tian, Chun-Ling Lu, Wen Li, Chuang Guo, Zhan-You Wang, Luc Bousset, Ronald Melki, Feng Yue, Piu Chan, Jia-Yi Li Exogenous alpha-synuclein delivered via the olfactory epithelium enters the nonhuman primate brain and induces Parkinsonian neuropathological changes
P291 王玮 Wei Wang,Yang Li, Hai-ting An, Dan-ying Wang, Li-Juan Li, Yan Zheng , Xiao-min Wang Inhibition of neuron inflammation by BHBA contribute to cognitive improvement in 5XFAD mouse
P292 白羽 Yu Bai, Fang Zhou, Zhaojun Wang, Jun Zhang, Jinshun Qi, Mei-Na Wu1 Adiponectin protects HT22 cell against Aβ1-42-induced cytotoxicity
P293 庄晓吉 Xiaoji Zhuang, Yumei Liao, Xuan-Yue Ma, Xiaojie Huang, Yinghui Peng, Lei Sh Identification of a compound that promotes synaptic function and ameliorates cognition deficits in APP/PS1 transgenic mice
P294 白晓晨 Xiaochen Bai, Zishan Wang, Jinghui Wang, Yufang Yang, Heng li, Mo Wang, Jian Wang ,Jian Fei, Fang Huang Involvement of miR-29s in the progression of Parkinson’s disease
P295 胡斌 Bin HU,Chi GENG, Xiao-Yu HOU Oligomeric amyloid-β peptide disrupts olfactory information output by impairment of local inhibitory circuits in rat olfactory bulb
P296 李韶 Xiao-Gang Zhang, Xi Wang, Ting-Ting Zhou, Xue-Fei Wu, Yan Peng, Wan-Qin Zhang, Jie Zhao, and Shao Li Scorpion Venom Heat-Resistant Peptide Protects Transgenic Caenorhabditis elegans from β-Amyloid Toxicity
P297 杜蕊 Rui DU,Shi-Gang HE BDNF rescued retinal retrograde transport and axonal degeneration in rat ischemia-reperfusion
P298 孙唐娜 Tangna Sun,Wenting Wang, Junling Zhu Decreased membrane resonance and its ionic mechanisms in subthalamic nucleus neurons of 6-OHDAlesioned rats
P299 王鹏宇 Peng-Yu Wang,Ya-Xin Deng, Jie Fang,Meng-Ya Wang ,Hong-Ping Huang Effects of transcranial direct current stimulation on movement function of Parkinson’s disease model mice
P300 孙秉贵 Xiaoqin Zhang,Yang He, Dongpi Wang, Dongming Zhou, Hongyu Pan, Heng Zhang, Yudong Zhou, Binggui Sun Inhibiting Adult Neurogenesis Ameliorates Synaptic and Cognitive Deficits in an Animal Model of Alzheimer's Disease
P301 张翔 Zhang Xiang, Hai-huai He, Peng Lei The balancer Cyo resists the toxicity of iron in drosophila
P302 周柳瑶 Liu-yao Zhou, Guang wen Lu, Peng Lei The cytotoxicity differences between Alzheimer’s Aη-α and Aη-β proteins
P303 罗黔晋元 Qianjinyuan Luo, Hongbo Hu, Peng Lei Therapeutic Potential of Ceruloplasmin for Multiple Sclerosis
P304 李小兰 Xiao-lan Li, Peng Lei A CRISPR-based screen identifies genes essential for ferroptosis
P305 张军 Jun Zhang, Meng-Ming Hu, Tian-Li, Jun-Ting Yang, Yue Cao, Zhao-Jun Wang, Jin-shun Qi Experimental study of a novel anti-Aβ single chain antibody for Alzheimer's disease APP/PS1 transgenic mice
P306 姜宏 Ming-Xia BI, Xi-Xun DU, Qian JIAO, Hong JIANG Glut9-mediated increased intracellular urate levels are responsible for its protective effects on dopaminergic neurons in Parkinson's disease
P307 盖聪 Cong Gai, Haojie-Ma, Tian-yao Qiang, Wandi-Feng, Yuan Chai, Zhen-Yu Guo, Hong-Mei Sun*,Shujing-Zhang, Jing-Hong Hu, Yuanyuan-Wang Influences of Da-Bu-Yin-Wan andQian-Zheng-San on Mitochondrial in PINK1 Knock Down SH-SY5Y Cells in Parkinson’s Disease Model
P308 庹清章 Qing-zhang Tuo, Peng Lei Iron is a critical factor in focal cerebral ischemia-reperfusion injury
P309 苟德海 De-Hai GOU,Ting-Ting HUANG,Long-Hai LI,Chen-Hao SUO,Xin-Di GAO ,Chen DING ,Jia-Yi LI The mechanism of interaction between copper transpoters and a-synuclein
P310 常珂玮 Ke-Wei Chang, Hang-Fan Zong, Kai-Ge Ma, Wan-Ying Zhai, Wei-Na Yang, Xiao-Dan Hu, Hua Han, Yi-Hua Qian Activation of α7 nicotinic acetylcholine receptor ameliorates Aβ1-42-induced memory deficits through the p38-Erk1/2-JNK-dependent signaling pathway
P311 王盼 Pan Wang,Shuman Zhang, Xiaojie Chen, Lili Ren,Jing Bi Protective Role of Melatonin against Soluble Aβ1-42-induced Neurotoxicity in the Cerebral Corte of Rats
P312 徐海伟 Xiao He,Dayu Sun1,Luodan A , Siyu Chen,Haiwei Xu Influence of liver x receptor activation on the microenvironment of retinal degeneration mice model and its protective effect on grafted neural stem cells
P313 马凯歌 Kai-Ge Ma, Ke-Wei Chang, Wan-Ying Zhai, Hang-Fan Zong, Wei-Na Yang, Hua Han, Xiao-Dan Hu, Yi-Hua Qian The p38 mitogen activated protein kinase signaling pathway regulates Aβ internalization and Aβ induced toxic effect through low-density lipoprotein receptor-related protein 1
P314 王友翠 Youcui Wang, Nannan Zhou, Linyan Shen, Xinli Guo, Junxia Xie Olfactory ensheathing cells co-culture inhibited the apoptosis of 6-OHDA induced dopaminergic neurons associated with intrinsic apoptotic pathways
P315 强天遥 Tian-yao Qiang, Cong Gai, Wan-di Feng, Hao-jie Ma, Yuan Chai, Shu-jing Zhang, Jing-Hong Hu, Hong-Mei Sun, Zhen-Yu Guo, Yuan-yuan Wang Neuroprotective Effect of Da-Bu-Yin-Wan and Qian-Zheng-San on Mitochondrial quality in Parkin overexpression SH-SY5Y Cells of Parkinson’s Disease
P316 陈蔚祎 Wei-Yi CHEN, Wen-Long SHENG, Xiong-Li YANG, Yong-Mei ZHONG, Shi-Jun WENG Progression of morphological and physiological alterations in ganglion-cell photoreceptors in streptozotocin-induced diabetic mice: the role of melanopsin
P317 Hans R Bueler Sandeep K. AGNIHOTRI, Ruifang SHEN, Jihong. LI, Xu GAO, Hansruedi BUELER Loss of PINK1 alters adult neural stem cell metabolism and inhibits neurogenesis in the hippocampus of mice
P318 王青 Qing Wang, Peng Lei The role of tau phosphorylation in mice with delirium
P319 王瑞敏 Zhu Y, Zhang Q, Zhang W, Li N, Dai Y, Tu J, Yang F, Brann DW, Wang R Protective Effect of 17β-Estradiol Upon Hippocampal Spine Density and Cognitive Function in an Animal Model of Vascular Dementia
P320 熊欢 Huan Xiong, Jack Rogers, Ashley Bush, Peng Lei An Iron-responsive Element in the 5’-Untranslated Region of the Alzheimer’s Tau Protein Transcript
P321 王媛媛 Yuan-Yuan WANG, Hong-Mei SUN, Zhong ZHANG, Lin HAN, Xiu-Hua HU, Cong GAI, Zhen-Yu GUO, Fei-Fei KAN Parkinson's Disease and Mitochondria
P322 颜义彤 Yitong Yan, Xinxin Jiang, Ke Wang, Wenting Su, Jun Jia, Xiaomin Wang Electro-acupuncture modulated the abnormal synchronized discharge pattern in cortico-striatal pathway in Parkinsonian rats
P323 郝均伟 Junwei Hao,Limin Liu,Yan Zheng,Li Zhang,Yang Li,Ning Li, Haiting An,Xiaomin Wang Time Course Study of Sirt6 Protein Expression in Rotenone-induced Parkinsonian Model
P324 于钟钰 Zhu-Fei GUAN,Zhong-Yu YU,Xiao-Ming ZHANG,Yan-Mei WANG, Qian ZHANG, Gang JI, Qi-Lin GUO, Xiao-Hong WEN, Hou-Guang ZHOU, Jing-Chun GUO Effects of EGb761 on elderly diabetic mice with cerebral small vessel disease
P325 路嘉宏 Cuizan Cai, Jieqiong Tan, Mingyue Wu, Shengfang Wang, Hefeng Zhou, Mingyuen Lee , Huanxing Su, Min Li, Jia-Hong Lu Natural alkaloid Harmine activates Ubiquitin-Proteasome System to promote alpha-synuclein degradation and prevent its neuronal toxicity
P326 宋军营 JunYing Song, ZiChuang Wang, YaQuan Jia, Yong Yuan, WenDi Liu, ZhenQiang Zhang Liuwei Dihuang Wan Drug Serum attenuates Aβ25-35-induced cytotoxicity in PC12 cells
P327 丁旭隆 Xu-long Ding, Qing-zhang Tuo, Peng Lei Neuroprotection of ceruloplasmin on experimental stroke model
P328 桑绍明 Shaoming Sang, Xiaoli Pan, Huimin Liu, Chunjiu Zhong Thiamine diphosphate reduction contributes to Alzheimer’s glucose hypometabolism independent of amyloid deposition
P329 华益民 Xingxing Wu, Shu-Huei Wang, Junjie Sun, Adrian R.Krainer, Yimin Hua,Thomas W. Prior A-44G transition in SMN2 intron 6 protects patients with spinal muscular atrophy
P330 王昌鹏 Changpeng Wang, Xiaoli Pan, Shaoming Sang, Chunjiu Zhong Studies on synthesis and metabolic kinetics of a novel PET tracer [18F]-fluorothiamine
P331 沈莉 Li SHEN, Bing HAN, Yuan GENG, Jin-Hua WANG, Zheng-Min WANG, Ming-Wei WANG Total Salvianolic Acids Regulate Metabolites in the Plasma and Hippocampus of APP/PS1 Transgenic Mice
P332 石真 Zhen SHI, Dongxiao LI, Huifang YAN, Haoran JI, Ming LIU, Jiangxi XIAO, Ye WU, Yuwu JIANG, Jingmin WANG Clinical and genetic analysis on 4 Chinese patients with Canavan Disease
P333 赵海洲 Hai-Zhou ZHAO, Yan-Hong MA, Yi-Ting WU, Xiao-Jun ZHAO, Qian-Qian YUAN, Zhan-Le LIN, Wen-Hua LIU Malachite green inhibits growth and induces apoptosis in SH-SY5Y cells through ROS generation
P334 倪旺 倪旺,吴志英 我国肯尼迪病与肌萎缩侧索硬化患者临床特征比较
P335 居相春 Xiang-Chun Ju, Qi-Xiao, Ai-Li Sheng, Zhen-Ge Luo Identification of fusion transcripts in developing human neocortex
P336 胡亚芳 许苗菁, 贺荣霓, 宋萍萍, 何勇, 黄伟,周晓,顾勇,潘速跃、胡亚芳 Disruption of AT-hook 1 domain in MeCP2 protein caused behavioral abnormality in mice
P337 Muhammad Younus Khan Muhammad Younus, Xiaoxuan Sun, Li Zhou, Mingli Li, Suhua Sun, Guoqing Chen, Lun Wang, Lili Yin, Bo Zhou, Yang Lu, Feipeng Zhu and Zhuan Zhou Ketamine modulates dopamine release in mice striatum in vivo
P338 Liu Bing Bing Liu, Xiaohan Jiang, Ruiying Jiao, Jie Li, Yongxing Xu, Feipeng Zhu and Zhuan Zhou Real time recording of norepinephrine release from sympathetic nerves in cardiac slices using Electro-Chemistry
P339 柴祖映 Zuying Chai, Rong Huang, Yuan Wang, Quanfeng Zhang, Yinglin Li, Xiaoyao Liu, Feipeng Zhu and Zhuan Zhou Mechanisms of calcium independent but voltage dependent secretion (CiVDS) in somata of mammalian primary sensory neurons
P340 裴亚平 Ya-Ping Pei,Yan Zeng, Shi-jing Yuan, Mi Tian, Lang Xu, Qiong Zhu, Ming-Gao Zhao The FMRP/ICAM5 mRNA Interaction Uncovers a New Mechanism of Modulating Dendritic Spine Development and Cognitive Behaviors in Fragile X Syndrome
P341 陈永昌 Yongchang Chen Modeling Rett Syndrome Using TALEN-Edited MECP2 Mutant Cynomolgus Monkeys
P343 张力 Ruanna Wang, Jiahui Tan, Yuhan Zheng, Qing Han, Li Zhang Impaired Purkinje neuron dendritic development and motor dysfunction in a VPA-induced mouse autism model
P344 雎敏达 Minda Ju, Mizhen Zhang, Zhanzhuang Tian MicroRNAs involvement in expression of NMDAR1 in Hypothalamus of Central Precocious Puberty Female Rat
P345 刘博 Bo Liu ,Zhiqin Xu Test-retest evaluation of the cortical volume measurement in the rat brain: a voxel-based morphometry study
P346 訾化星 Hua-Xing ZI,Xiao-Lan PENG, Jiu-Lin DU Development of Cerebral Pericytes in Zebrafish
P347 王斌 Bin WANG, Bowen JIANG, Wei LIU, Manyi WEI, Jiansong HUANG, Nuoxin WANG, Beiying XU, Jing PAN, Xingyu JIANG, Xu ZHANG, Ligang WU, Lan BAO Interaction network of axonal miRNAs and mRNAs during the development of primary sensory neuron
P348 周立兵 Xue Xiao, Ning Sheng, Biao Lin, Ying Xu, Yibo Qu, Libing Zhou Inactivation of Celsr3 in the mouse retina impairs the vision development and function
P349 罗斌 Bin LUO, Wenbin CHEN, Peng CHEN, Mingtao XIONG, Lin MEI, Erkang FEI Role of DGCR2, a schizophrenia susceptibility gene, in synapse formation
P350 陈鹏 Peng CHEN, Dong-Min YIN, Yong-Jun CHEN, Ming-Tao XIONG, Erkang FEI, Lin MEI Elevated neuregulin1 levels impair dendritic spine formation
P351 陈默 Mo Chen, Mingyue Jia,Danqing Meng,Yong Q. Zhang, Aiyu Yao Drosophila homolog of the intellectual disability-related ACSL4 is required for neuronal morphogenesis and neuroblast
P352 高娟妹 Juanmei Gao, Xianjie Qi, Lijun Zheng, Zhaoyi Guo, Yuan Liao, Wanhua Shen A new cluster of SOX2-positive progenitor cells in developing Xenopus tectum
P353 史海水 Meng QIAO, Yu-Jiao JIA, Dan-Dan CHEN, Yuan GAO, Hai-Shui SHI Hydrogen-rich water rescues autistic behaviors in the valproic acid-induced mouse model of autism
P354 王顺启 Shun-qi WANG, Dong LIN, Zheng YU, Sheng-sheng LIU, Bin LUO, Ming-tao Xiong, Hong-yang JING, Peng CHEN Tmem108 is involved in adult neurogenesis in dentate gyrus
P355 陈晓霞 Chen Xiaoxia, Huang Zhonghai, Kang Sai, Yu Panpan, Shi Lingling Effects of SHANK2 gene knockdown on early neural development of induced pluripotent stem cell derived neuron
P356 石依倩 Yi-Qian SHI, Yang-Yang CHEN, Long-Zheng CHENG, Yun WANG Low dose of memantine selectively inhibited dynamic mechanical allodynia through inhibition of kir2.1 channel in glycinergic neuron in dorsal spinal cord
P357 曾少举 JiangYan Zhang, Dong Yang, Zhen Li, Bing Hou, HongMing Lu, XueBo Zhang , MingXue Zuo, XinWen Zhang, Kui Lin, ShaoJu Zeng Comparative Study on the Genes Involved in the Development of the Telencephalon:Insights into the Innovation of the Mammalian Neocortex
P358 廖玉梅 Yumei Liao, Xiaoji Zhuang, Xiaojie Huang, Xuan-Yue Ma, Yinghui Peng, Lei Shi Identification of a compound that promotes neuronal differentiation by increasing protein synthesis
P359 郭达基 Daji Guo, Yinghui Peng, Chunmei Liang, Xiaoyu Sun, Lei Shi Dock4, an autismdyslexia related protein, regulates synapse morphogenesis and neural behaviors
P360 杜爱玲 Ailing Du, Xiaojing Wu, Xiaochun Gu, Chunjie Zhao Foxg1 regulates the patterning formation of the ventral telencephalon
P361 彭颖慧 Shengnan Li, Yinghui Peng, Chunmei Liang, Lei Shi Dock4 R853H, a mutation associated with dyslexia, impairs neurite outgrowth and synaptic development
P362 蔡玉龙 Cai Y, Wang L, Xiao R, Li X, He X, Gao J, Xu H, Fan X Autism-like behavior in the BTBR mouse model of autism is improved by propofol
P363 赵一霏 Yifei Zhao, Xiaoxiao He, Zixuann He, Yanning Zhang, Ruizhe Wang, Weixiang Guo, Xiaojuan Zhu RNA-binding protein HuR regulates neuronal migration
P364 韩晓 Xiao Han, Xiao-Chun Gu, Qian-Qian Zhang, Jun-Hui Shen, Qing-Xia Wang, Yao Cheng, Chunjie Zhao FoxG1 Has a Cell-autonomous Role to Repress Medial Pallium-derived Cell Fates during Early Telencephalic Development
P365 邢振凯 Zhen-Kai XING, Yu ZHANG, Xiao-Xiao HE, Zi-Xuan HE,Jun MA, Lu-Qing ZHANG,Yao-Wu ZHENG,Xiao-Juan ZHU DIP2B is required for neuronal morphology development
P366 王敏 Min WANG, Ying-Hui FU, Dan SHEN, Yong-Chun YU Cell cycle length of MGE progenitors regulates GABAergic interneuron fate decision
P367 张荣 Rong Zhang, Huicui Yang, Yi Zhu, Longtai Zheng, Xuechu Zhen Inhibition of glycolysis abolishes microglial inflammatory activation via suppression of TBK1/NF-B and HIF1/SIRT1/p65 acetylation
P368 陈晶 Jing Chen, Jing Huang, Fei-Fei Wu, Bao-Lin Guo,Guo-Hong Cai,Nobuaki Tamamaki,Sheng-Xi Wu Neuron progenitors in the leptomeninges derived from the ventricular zone during development
P369 石延君 Yanjun SHI, Kai WANG, Qian LI, Zhiyong SHAO Two opposite roles of C. elegans ROR/CAM-1 in synaptic spatial specificity
P370 肖锐 Rui Xiao,Dan Yu, Xin Li , Jing Huang, Sheng Jing , Xiaohang Bao, Tiande Yang, Xiaotang Fan Propofol exposure in early life induced developmental impairments in the mouse cerebellum
P371 郭召意 Xianjie Qi, Zhaoyi Guo, Lijun Zheng, Juanmei Gao, Yuan Liao, Wanhua Shen Newly-synthesized proteins are required for visual experience dependent behavioral plasticity in the developing brain
P372 黄静 Jing HUANG, Cong-Qing ZHAN, Jing Chen, Yun-Qing Li, Sheng-Xi WU The role of Brd2 in the development of cerebral cortex
P373 孙韵君 Chun-chun Hu, Xiu Xu, Qiong Xu, Yun-jun Sun, Xiang Yu A preliminary investigation of cytokine levels in the plasma of children with autism spectrum disorder
P374 高英 Ying Gao,Shisi Hu,Yun Wang Neonatal inflammation induces dendritic reorganization of the retinal ganglion cells
P375 成欣然 Xinran Cheng, Kaikai Li, MengMeng Liu, Xinde Hu,Mingrui Xu, Runchuan Yan, Shanting Zhao PI3K Regulatory Subunit P85 Regulates Mouse Cortical Development
P376 许敏 Min Xu, Xiao-ning Han, Zhong-zhou Yang, Chun-jie Zhao, Jun Gao PDK1 plays an important role in the development of dentate gyrus
P377 嵇婷婷 Tingting Ji, Mengqing Wang, Zhiyong Shao ADAMTs family protease MIG-17 is required for the migration and growth of nerve ring in C. elegans
P378 刘菲 Fei LIU, Di-Qing WU, Yu-Ting HU, Hui YANG, Xin-Rong TAO Developmental nicotine exposure impair proliferation and survival of hippocampal neural cells in adolescent offspring mice
P379 许新丽 Xinli Xu, Sofia Alçada-Morais, Nélio M. Gonçalves, Joana M. Marques, Sergio Valbuena, Rui O. Beleza, Francisco Q. Gonçalves, Sofia Ferreira, Juan Lerma, Rodrigo A. Cunha, Ricardo J. Rodrigues Adenosine A2A receptors induce the formation of abnormal secondary axons in rat hippocampal neurons: a new target to arrest epileptogenesis
P380 温小红 Xiao-Hong WEN, Qi-Lin GUO, Qian ZHANG, Xiao-Ming ZHANG, Yan-Mei WANG, Zhong-Yu YU, Hou-Guang ZHOU, Jing-Chun GUO Effect of branched palmitic acid esters of hydroxy stearic acid on diabetic cognitive impairments in db/db mice
P381 王春莲 Chunlian Wang, Baocong Yu, Meiyi Li, Chunjie Zhao, Steven Roper, Huanxin Chen Two Subpopulations of Somatostatin-Expressing Interneurons with Distinct Postnatal Developmental Patterns in Cortex of Transgenic Mice.
P382 巴茹 Wei Shen,Ru Ba,Yan Su,Yang Ni,DongSheng,Li-Juan Zhu,Chunjie Zhao Foxg1 regulates the postnatal radial migration of cortical interneurons
P383 张小云 Xiao-Yun ZHANG, Zi-Kai ZHOU Akt signaling is involved in neonatal stress-induced autistic-like behaviors
P384 章琼 Lei Zhang, Qiong Zhang,Xin Yu1,Ying Huang,Jia-Yin Chen, Bing Lang, Ning-Ning Song,Yu-Qiang Ding Satb2 is required for establishing the identity of retrosplenial cortex
P385 伏秀青 Xiu-Qing Fu, Chao Wu, Siting He,Li Zhou,Zhen-Ge Luo The Role of Tumor Necrosis Factor Alpha in Developmental Synapse Elimination at The Neuromuscular Junction
P386 肖琪 Qi Xiao,Xiang-Chun Jua, Zhen-Ge Luo HOPX and HOPX expressed cells studied in mouse development cortex
P387 毛蕊 Rui Mao, Guo Wang, Rui Deng, Zhengping Jia, Zikai Zhou Anaplastic Lymphoma Kinase Regulates the Neurogenesis in Developing Mouse Cortex
P388 刘子矜 Hanjiang Luo,Zijin Liu,Yueting Li, Bo Liu, Yutao Yang, Zhi-Qing, David Xu Role of miR-15b-5p in cell proliferation and apoptosis of PC12 cells
P389 何思婷 Si-Ting He,Xiang-Chun Ju, Qiong-Qiong Hou, Kong-Yan Wu,Zhen-Ge Luo The role of hominoid-specific gene TBC1D3 in the dendritic morphogenesis of cortical neurons
P390 梁尚栋 Bing Wu, Lifang Zou, Zhihua Yi, Shuangmei Liu, Tianyu Jia, Shanhong Zhao, Liran Shi, Lin Li, Huilong Yuan, Shangdong Liang Resveratrol-decreased hyperalgesia mediated by the P2X7 receptor in gp120-treated rats
P391 王贤丽 Xianli Wang, Zhenge Luo The regulatory mechanism of autophagy of development of the nervous system
P392 欧敏祎 Min-Yi OU, Zhen-Ge Luo The role of A3 in self-renewal maintenance of neural progenitors
P394 孙作东 Zuo-Dong SUN The theory of brain cell activation
P395 陶杰 Jie TAO,Pei-Hao YIN Inhibitory effects of bufalin, an active ingredient from toad venom on voltage-gated sodium channels
中国神经科学学会(The Chinese Neuroscience Society)
地址:上海市岳阳路319号,200031 邮箱: cns@sibs.ac.cn 电话:86-21-54922854
319 Yue Yang Road, Shanghai,China, 200031, E-mail: cns@sibs.ac.cn Tel: +86-21-54922854