About SCNW
Organizers
Program
Registration
Abstract Submission
Accommodation
Point of Contacts
Commercial Exhibition
About Tour
 
Organizers
  Advisory committee

Xiao-Min Wang (Capital Medical University)
Shi-Gang He (Institute of Biophysics,CAS)
Yi Rao (Peking University)
Jun Chen (The Fourth Military Medical University)
Tian-Ming Gao (Southern Medical University)
Xiao-Qing Qiu (West China Hospital, Sichuan University)
Bei-Sha Tang (Xiangya School of Medicine,Central South University)
Lin Xu (Kunming Institute of Zoology, CAS)
Tian-Le Xu (Institute of Neuroscience, CAS)
Zhi-Qing Xu (Capital Medical University)
Zhuan Zhou (Peking University)
Xiao-Jiang Li (Emory University, USA)
Lin Mei (Medical College of Georgia, USA)
Yu-Tian Wang (The University of British Columbia, Canada)
Yi Zhong (Cold Spring Harbor Laboratory, USA)
Min Zhuo (University of Toronto, Canada)

  Presidents

Yunqing Li (The Fourth Military Medical University)
Jianghong Luo (ZheJiang University)
Michael X Zhu (Ohio State University)
Jianguo Gu (University of Cincinnati)

  Executive Presidents

Baoming Li (Nanchang University)
Yunqing Li (The Fourth Military Medical University)

  Secretary

Xue Han (Chinese Society for Neuroscience)
Tel: +86-21-54922854   Fax: +86-21-54922857  E-mail:csfn@sibs.ac.cn

  Local Organizers

Honorary Chairmen:
周文斌(Wenbin Zhou), President, Nanchang University
谢明勇(Mingyong Xie), Vice President, Nanchang University

Chairman
李葆明(Baoming Li)

Members:
梁尚栋(Shangdong Liang)
潘秉兴(Bingxing Pan)
洪  涛(Tao Hong)
徐仁四(Rensi Xu)
张达颖(Daying Zhang)
罗时文(Shiwen Luo)
邓志峰(Zhifeng Deng)
邓丽影(Liying Deng)
吴晓牧(Xiaomu Wu)
徐   戎(Rong Xu )
杨湘杰(Xiangjie Yang )

Secretary
王淑军(Shujun Wang)
Phone: +86-791-3969523; E-mail:  wangshujun@ncu.edu.cn

 

Tel: +86-21-54922854 Fax: +86-21-54922857 Email:csfn@sibs.ac.cn